BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra

Kol??i

Darba diena tuvoj?s beig?m. Visus darbus biju apdar?jusi, tom?r aizvien s?d?ju sav? kabinet?, jo klik??in?ju k?rtis dator? un??vos maz?m fant?zij?m. Es - sieviete, kurai p?c m?ne?a paliks tr?sdesmit, ir v?rs, b?rns, nodro?in?ta dz?ve, it k? viss, ko var v?l?ties, un tom?r reiz?m kaut kas pietr?kst. K?da dzirkstel?te, piedz?vojums, notikums... Saviem gadiem izskat?jos labi - vismaz visi t? teica un reti kur? deva vair?k par divdesmit pieci. J?, tas kas man pietr?ka, bija v?rie?u uzman?bas apliecin?jumi, tauri?i v?der? un apzi?a, ka v?l sp?ju savaldzin?t.

Es, protams, m?l?ju savu v?ru, tom?r t? ikdienas rut?na beidza vai nost. Grib?j?s kaisli? k?du nepr?t?gu v?rieti, kas tevi nolaupa, aizved un tad ieg?st... L?dz?im manam kaisles objektam nebija ne sejas, ne v?rda, bet p?d?j? laik? tas arvien vair?k s?ka l?dzin?ties manam jaunajam kol??im. Vi?am bija vien divdesmit tr?s gadu. Vi?a tum??s acis m?dza raudz?ties man? tik dzi?dom?gi un aicino?i.. Vienm?r atvair?ju domu, ka vi?? mani iek?ro, jo tas ta?u nav iesp?jams,?emot v?r?, ka vi?? ta?u ir jauns un br?vs, turpret? es...

Kluss klauv?jiens pie kabineta durv?m iztr?cin?ja mani no p?rdom?m. L?ni pav?r?s durvis un ien?ca VI??! K? vilku piemin... Darba diena gandr?z gal? un nemaz vairs negrib?j?s neko dar?t, tom?r apjaut?jos, side k? varu pal?dz?t. Vi?? neteica ne v?rda, vien cie?i raudz?damies man?, pien?ca pie rakst?mgalda, pa??ma kabineta atsl?gu, atgriez?s pie durv?m un aizsl?dza t?s. Es biju t? apstulbusi, ka nesp?ju pateikt ne v?rda, vien autom?tiski piec?los k?j?s un pag?ju vi?am soli pret?. Vi?? strauji pien?ca kl?t, apsk?va manu vidukli un nosk?pst?ja - ilgi, kaisl?gi, dedzino?i... Mans Dievs, cik sen neviens nebija mani T? sk?pst?jis. Man noreiba galva, tauri?i lidin?j?s v?der?, viss?ermenis dreb?ja no uzbudin?juma, kad vi?a rokas pasl?d?ja zem mana krekli?a, lai pieskartos manai kailai miesai. Attapos vien tad, kad bez krekli?a tiku uzs?din?ta uz rakst?mgalda malas, un vi?a roka l?ni, bet neatlaid?gi sl?d?ja zem maniem sv?rkiem, m??inot atbr?vot mani no biks?t?m. Pirm? doma bija, cik labi, ka?or?t uzvilku jaun?s biks?tes, ko vakar ieg?d?jos, n?kam? - Ak kungs, ko gan es daru?! M??in?ju atbr?voties no jaunek?a skav?m, izmis?gi?ukstot vi?am aus?:?Nevajag! Dzirdi? Tas ir nepr?ts! Es nevaru, nedr?kstu...? Vi?? tikai at?ukst?ja:?Ku?s...? un aizdar?ja man muti ar sav?m l?p?m. M?su m?les savij?s ugun?g? dej? un mans vairs nebija ne sp?ka, ne gribas pretoties vi?a valdzin?jumam un kaislei.

T?l?kais notika k? sapn? - it k? es pati nepiedal?tos notieko?aj?, bet gan sap?otu. Manas rokas apvij?s ap vi?a augumu. Es??vos, es baud?ju, jo es vi?u tik?oti iek?roju. Manas rokas jau bija atspr?dz?ju?as vi?a bik?u siksnu, atknibin?ju?as pogu un atbr?voju?as vi?a nelielo, stingro dibenu. Mani pirksti saspieda t? vaigus, kad karstuma vilnis p?r?alca manu tik sen jau iemigu?o?ermeni. Biju piemirsusi, ka sp?ju v?l just ko t?du. Kad mana roka sasniedza vi?a piebriedu?o locekli, m?s abi nodreb?j?m. Uzbudin?jumu tr?sk?r?oja adrenal?ns, ko izjutu no bail?m, ka k?ds var?tu m??in?t ien?kt kabinet?, piezvan?t vai k? cit?di iejaukties zagto mirk?u burv?b?. L?dz asin?m sakodu apak?l?pu, jo, vi?am ien?kot man?, grib?j?s kunkst?t un kliegt no baudas, ta?u to nedr?kst?ja at?auties. Viss bija j?izbauda kapa klusum?. Tas nebija viegli, jo grib?j?s vai ska?i smilkst?t! Nesp?ju atcer?jos, kad p?d?jo reizi biju izjutusi t?du baudu, t?du orgasmu. Tagad saprotu teicienu? tie aizliegtie aug?i ir tie sald?kie.?? zagt? bauda bija daudz liel?ka k? t?, ko jebkur? mirkl? var?ju sa?emt no v?ra. Kol??is nokunkst?j?s un pierima.. sapratu, ka vi?? ir guvis piepild?jumu.

Vi?? sak?rtoj?s, uzspieda man bu?u uz l?p?m un, klusi atsl?dzis durvis, izg?ja nepateicis ne v?rda. Joproj?m st?v?ju atspiedusies pret galda malu, gau??m apmulsusi par notiku?o un, ja nejustu miklumu starp k?j?m un uz galda nem?t?tos manas biks?tes, dom?tu, ka tas bijis vien nepr?t?gi p?rdro?s sapnis. Kas?sti notika? Un vai tas bija mirk?a kaisles apmierin?jums vai kas vair?k? Vai vi?? v?l atgriez?sies? Varb?t t? bija vien?g? reize, kad vi?? atn?ca? K? lai tagad izturos vi?u satiekot, k? lai izturos m?j?s, kad satik?u v?ru? P?k??i uzrad?s tik daudz jaut?jumu, kuriem v?l pirms br??a man? galv? nebija vietas. Un kas notiks, ja vi?? grib?s k??t par manu m???ko? Past?v?gu m???ko? Mu???gs jaut?jums, uz kuru jau zin?ju atbildi? p?c t?, ko piedz?voju?odien, es vi?am nekad vairs nesp??u atteikt...

Foto no http://retrotravel.pl.ua/

Koment?!

Source: http://www.erots.lv/index.php?link=00100029


BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra

Peran Guru dalam Kegiatan Belajar-Mengajar - SMA 2 Bantul Arr nolvadex pct

Terugbetalingsattest nolvadex side James Maslow The Official Site of James Maslow
Terugbetalingsattest nolvadex side Willmon 50 mg zoloft prednisone for cough in toddler tadalafil 40 mg
Terugbetalingsattest nolvadex side Nolvadren-XT by MAN - Page 3 - m Forums
Terugbetalingsattest nolvadex side Sitemap 477 - Barlens
Terugbetalingsattest nolvadex side Scimex nolvadex - fo
Terugbetalingsattest nolvadex side Globenicol Bijsluiter Cialis discount - Levitra
Terugbetalingsattest nolvadex side Offshore Cheap Meds : Buy Legit Nolvadex
Terugbetalingsattest nolvadex side Qualiphar Toularynx Thym Siroop 180ml: Hier Online Bestellen!
Terugbetalingsattest nolvadex side Buy Tamodex (Nolvadex/Tamoxifen Citrate) by Sciroxx
Telewizja - Mini Mini - Telewizja internetowa, TV, radio online Th Ostarine nolvadex pct dosing - fo Rilatine Modified Release 30 Mg Bijwerkingen Cialis discount - Viagra Estrogen receptor - Wikipedia
BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra