BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra

Kol??i

Darba diena tuvoj?s beig?m. Visus darbus biju apdar?jusi, tom?r aizvien s?d?ju sav? kabinet?, jo klik??in?ju k?rtis dator? un??vos maz?m fant?zij?m. Es - sieviete, kurai p?c m?ne?a paliks tr?sdesmit, ir v?rs, b?rns, nodro?in?ta dz?ve, it k? viss, ko var v?l?ties, un tom?r reiz?m kaut kas pietr?kst. K?da dzirkstel?te, piedz?vojums, notikums... Saviem gadiem izskat?jos labi - vismaz visi t? teica un reti kur? deva vair?k par divdesmit pieci. J?, tas kas man pietr?ka, bija v?rie?u uzman?bas apliecin?jumi, tauri?i v?der? un apzi?a, ka v?l sp?ju savaldzin?t.

Es, protams, m?l?ju savu v?ru, tom?r t? ikdienas rut?na beidza vai nost. Grib?j?s kaisli? k?du nepr?t?gu v?rieti, kas tevi nolaupa, aizved un tad ieg?st... L?dz?im manam kaisles objektam nebija ne sejas, ne v?rda, bet p?d?j? laik? tas arvien vair?k s?ka l?dzin?ties manam jaunajam kol??im. Vi?am bija vien divdesmit tr?s gadu. Vi?a tum??s acis m?dza raudz?ties man? tik dzi?dom?gi un aicino?i.. Vienm?r atvair?ju domu, ka vi?? mani iek?ro, jo tas ta?u nav iesp?jams,?emot v?r?, ka vi?? ta?u ir jauns un br?vs, turpret? es...

Kluss klauv?jiens pie kabineta durv?m iztr?cin?ja mani no p?rdom?m. L?ni pav?r?s durvis un ien?ca VI??! K? vilku piemin... Darba diena gandr?z gal? un nemaz vairs negrib?j?s neko dar?t, tom?r apjaut?jos, k? varu pal?dz?t. Vi?? neteica ne v?rda, vien cie?i raudz?damies man?, pien?ca pie rakst?mgalda, pa??ma kabineta atsl?gu, atgriez?s pie durv?m un aizsl?dza t?s. Es biju t? apstulbusi, ka nesp?ju pateikt ne v?rda, vien autom?tiski piec?los k?j?s un pag?ju vi?am soli pret?. Vi?? strauji pien?ca kl?t, apsk?va manu vidukli un nosk?pst?ja - ilgi, kaisl?gi, dedzino?i... Mans Dievs, cik sen neviens nebija mani T? sk?pst?jis. Man noreiba galva, tauri?i lidin?j?s v?der?, viss?ermenis dreb?ja no uzbudin?juma, kad nolvadex vi?a rokas pasl?d?ja zem mana krekli?a, lai pieskartos manai kailai miesai. Attapos vien tad, kad bez krekli?a tiku uzs?din?ta uz rakst?mgalda malas, un vi?a roka l?ni, bet neatlaid?gi sl?d?ja zem maniem sv?rkiem, m??inot atbr?vot mani no biks?t?m. Pirm? doma bija, cik labi, ka?or?t uzvilku jaun?s biks?tes, ko vakar ieg?d?jos, n?kam? - Ak kungs, ko gan es daru?! M??in?ju atbr?voties no jaunek?a skav?m, izmis?gi?ukstot vi?am aus?:?Nevajag! Dzirdi? Tas ir nepr?ts! Es nevaru, nedr?kstu...? Vi?? tikai at?ukst?ja:?Ku?s...? un aizdar?ja man muti ar sav?m l?p?m. M?su m?les savij?s ugun?g? dej? un mans vairs nebija ne sp?ka, ne gribas pretoties vi?a valdzin?jumam un kaislei.

T?l?kais notika k? sapn? - it k? es pati nepiedal?tos notieko?aj?, bet gan sap?otu. Manas rokas apvij?s ap vi?a augumu. Es??vos, es baud?ju, jo es vi?u tik?oti iek?roju. Manas rokas jau bija atspr?dz?ju?as vi?a bik?u siksnu, atknibin?ju?as pogu un atbr?voju?as vi?a nelielo, stingro dibenu. Mani pirksti saspieda t? vaigus, kad karstuma vilnis p?r?alca manu tik sen jau iemigu?o?ermeni. Biju piemirsusi, ka sp?ju v?l just ko t?du. Kad mana roka sasniedza vi?a piebriedu?o locekli, m?s abi nodreb?j?m. Uzbudin?jumu tr?sk?r?oja adrenal?ns, ko izjutu no bail?m, ka k?ds var?tu m??in?t ien?kt kabinet?, piezvan?t vai k? cit?di iejaukties zagto mirk?u burv?b?. L?dz asin?m sakodu apak?l?pu, jo, vi?am ien?kot man?, grib?j?s kunkst?t un kliegt no baudas, ta?u to nedr?kst?ja at?auties. Viss bija j?izbauda kapa klusum?. Tas nebija viegli, jo grib?j?s vai ska?i smilkst?t! Nesp?ju atcer?jos, kad p?d?jo reizi biju izjutusi t?du baudu, t?du orgasmu. Tagad saprotu teicienu? tie aizliegtie aug?i ir tie sald?kie.?? zagt? bauda bija daudz liel?ka k? t?, ko jebkur? mirkl? var?ju sa?emt no v?ra. Kol??is nokunkst?j?s un pierima.. sapratu, ka vi?? ir guvis piepild?jumu.

Vi?? sak?rtoj?s, uzspieda man bu?u uz l?p?m un, klusi atsl?dzis durvis, izg?ja nepateicis ne v?rda. Joproj?m st?v?ju atspiedusies pret galda malu, gau??m apmulsusi par notiku?o un, ja nejustu miklumu starp k?j?m un uz galda nem?t?tos manas biks?tes, dom?tu, ka tas bijis vien nepr?t?gi p?rdro?s sapnis. Kas?sti notika? Un vai tas bija mirk?a kaisles apmierin?jums vai kas vair?k? Vai vi?? v?l atgriez?sies? Varb?t t? bija vien?g? reize, kad vi?? atn?ca? K? lai tagad izturos vi?u satiekot, k? lai izturos m?j?s, kad satik?u v?ru? P?k??i uzrad?s tik daudz jaut?jumu, kuriem v?l pirms br??a man? galv? nebija vietas. Un kas notiks, ja vi?? grib?s k??t par manu m???ko? Past?v?gu m???ko? Mu???gs jaut?jums, uz kuru jau zin?ju atbildi? p?c t?, ko piedz?voju?odien, es vi?am nekad vairs nesp??u atteikt...

Foto no http://retrotravel.pl.ua/

Koment?!

Source: http://www.erots.lv/index.php?link=00100029


BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra

Nolvadex 20 ml to tsp - fo Nolvadex side effects hair loss

Nolvadex results in men Curator Bonis- Managing the financial affairs of someone who
Nolvadex results in men E-lista
Nolvadex results in men The Importance of PCT (Post Cycle Therapy) - John Doe
Nolvadex results in men Dianabol nolvadex kuur : Accutane depression reddit
Nolvadex results in men Tamoxifne (Nolvadex) La Crabahuteuse
Nolvadex results in men Nolvadex 30 - Acheter Indapamide En Ligne
Nolvadex results in men Nolvadex only - fo
Nolvadex results in men Globenicol Bijsluiter Cialis discount - Levitra
Nolvadex results in men LICORICE : Uses, Side Effects, Interactions and Warnings
Buy Steroids Online. Anabolic Steroids For Sale Valerian 45 Mg Bijsluiter Viagra - Sildigra Alphaliner nolvadex - fo Bijsluiter - FAGG Melbourne sandbelt reciprocal card tricks Renvex nolvadex review / Avodart niedriges Testosteron Common Side Effects of Soltamox (Tamoxifen Citrate) Drug Bijsluiter Nolvadex m Pistols - Handgun - Guns
BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra