BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra

Kol??i

Darba diena tuvoj?s beig?m. Visus darbus biju apdar?jusi, tom?r aizvien s?d?ju sav? kabinet?, jo klik??in?ju k?rtis dator? un??vos maz?m fant?zij?m. Es - sieviete, kurai p?c m?ne?a paliks tr?sdesmit, ir v?rs, b?rns, nodro?in?ta dz?ve, it k? viss, ko var v?l?ties, un tom?r reiz?m kaut kas pietr?kst. K?da dzirkstel?te, piedz?vojums, notikums... Saviem gadiem izskat?jos labi - vismaz visi t? teica un reti kur? deva vair?k par divdesmit pieci. J?, tas kas man pietr?ka, bija v?rie?u uzman?bas apliecin?jumi, tauri?i v?der? un apzi?a, ka v?l sp?ju savaldzin?t.

Es, protams, m?l?ju savu v?ru, tom?r t? ikdienas rut?na beidza vai nost. Grib?j?s kaisli? k?du nepr?t?gu v?rieti, kas tevi nolaupa, aizved un tad ieg?st... L?dz?im manam kaisles objektam nebija ne sejas, ne v?rda, bet p?d?j? laik? tas arvien vair?k s?ka l?dzin?ties manam jaunajam kol??im. Vi?am bija vien divdesmit tr?s gadu. Vi?a tum??s acis m?dza raudz?ties man? tik dzi?dom?gi un aicino?i.. Vienm?r atvair?ju domu, ka vi?? mani iek?ro, jo tas ta?u nav iesp?jams,?emot v?r?, ka vi?? ta?u ir jauns un br?vs, turpret? es...

Kluss klauv?jiens pie kabineta durv?m iztr?cin?ja mani no p?rdom?m. L?ni pav?r?s durvis un ien?ca VI??! K? vilku piemin... Darba diena gandr?z gal? un nemaz vairs negrib?j?s neko dar?t, tom?r apjaut?jos, k? varu pal?dz?t. Vi?? neteica ne v?rda, vien cie?i raudz?damies man?, pien?ca pie rakst?mgalda, pa??ma kabineta atsl?gu, atgriez?s pie durv?m un aizsl?dza t?s. Es biju t? apstulbusi, ka nesp?ju pateikt ne v?rda, vien autom?tiski piec?los k?j?s ag guys nolvadex online un pag?ju vi?am soli pret?. Vi?? strauji pien?ca kl?t, apsk?va manu vidukli un nosk?pst?ja - ilgi, kaisl?gi, dedzino?i... Mans Dievs, cik sen neviens nebija mani T? sk?pst?jis. Man noreiba galva, tauri?i lidin?j?s v?der?, viss?ermenis dreb?ja no uzbudin?juma, kad vi?a rokas pasl?d?ja zem mana krekli?a, lai pieskartos manai kailai miesai. Attapos vien tad, kad bez krekli?a tiku uzs?din?ta uz rakst?mgalda malas, un vi?a roka l?ni, bet neatlaid?gi sl?d?ja zem maniem sv?rkiem, m??inot atbr?vot mani no biks?t?m. Pirm? doma bija, cik labi, ka?or?t uzvilku jaun?s biks?tes, ko vakar ieg?d?jos, n?kam? - Ak kungs, ko gan es daru?! M??in?ju atbr?voties no jaunek?a skav?m, izmis?gi?ukstot vi?am aus?:?Nevajag! Dzirdi? Tas ir nepr?ts! Es nevaru, nedr?kstu...? Vi?? tikai at?ukst?ja:?Ku?s...? un aizdar?ja man muti ar sav?m l?p?m. M?su m?les savij?s ugun?g? dej? un mans vairs nebija ne sp?ka, ne gribas pretoties vi?a valdzin?jumam un kaislei.

T?l?kais notika k? sapn? - it k? es pati nepiedal?tos notieko?aj?, bet gan sap?otu. Manas r


Source: http://www.erots.lv/index.php?link=00100029


BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra

Prague Beach Team - Photo Gallery - 4.Polabsk Nolvadex vs. clomid for gyno

Ag guys nolvadex online Ingrijirea rododendronului
Ag guys nolvadex online Vklad karet : Vtn a magie online zdarma - 3 vtby
Ag guys nolvadex online Zeptejte se odbornk na palubky a podlahovky
Ag guys nolvadex online Erots 2018
Ag guys nolvadex online 1
News Item 4 esteroides excelentes Wikistero La Biblia de los Banned Substances - North American Natural Bodybuilding Buy steroids USA With Bitcoin Osgear Online Canadian Pharmacy Online - Best, Fast, Cheap Quality! GW-501516 (Cardarine) - Simply m
BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra